Oscar

香港人,八十後。中五會考後學人寫網頁、寫文字,記下生活大小事。

更多相關文章 »

  • 咁就祝你BOXING DAY快樂,收多啲禮物啦! :P

  • 張圖好靚呀 ~ 好warm ^^